TEAM

 • HIROKI SHIBANO

  SALES

  HIROKI SHIBANO

  HIROKI
  SHIBANO

 • YUKI SAKAI

  SALES

  YUKI SAKAI

  YUKI
  SAKAI

 • TETSUYA YAMAMOTO

  SALES

  TETSUYA YAMAMOTO

  TETSUYA
  YAMAMOTO

 • SHUICHIRO HAYASHI

  SALES

  SHUICHIRO HAYASHI

  SHUICHIRO
  HAYASHI

 • KAHO RIN

  SALES

  KAHO RIN

  KAHO
  RIN

 • YUTARO OBUCHI

  SALES

  YUTARO OBUCHI

  YUTARO
  OBUCHI

 • YUYA SABATO

  SALES

  YUYA SABATO

  YUYA
  SABATO

 • MAI KADONO

  CORPORATE

  MAI KADONO

  MAI
  KADONO

 • KENICHI NAGANUMA

  DIRECTOR

  KENICHI NAGANUMA

  KENICHI
  NAGANUMA

 • TSUNEO NAGASE

  EDITOR

  TSUNEO NAGASE

  TSUNEO
  NAGASE

 • YOSUKE SUGAWARA

  ENGINEER

  YOSUKE SUGAWARA

  YOSUKE
  SUGAWARA

 • NOBUSHIGE SATO

  ENGINEER

  NOBUSHIGE SATO

  NOBUSHIGE
  SATO

 • TSUNEYOSHI SUZUKI

  ENGINEER

  TSUNEYOSHI SUZUKI

  TSUNEYOSHI
  SUZUKI

 • DO VAN QUOC DAT

  ENGINEER

  DO VAN QUOC DAT

  DO VAN
  QUOC DAT

 • TAKUYA SAKAO

  UX DESIGNER

  TAKUYA SAKAO

  TAKUYA
  SAKAO

 • SONOMI SAITO

  UI DESIGNER

  SONOMI SAITO

  SONOMI
  SAITO

 • KAZUHIRO KUMAGAI

  BUSINESS

  KAZUHIRO KUMAGAI

  KAZUHIRO
  KUMAGAI

 • TASUKU ISHIDA

  BUSINESS

  TASUKU ISHIDA

  TASUKU
  ISHIDA

 • NORIO KURIYAMA

  CEO

  NORIO KURIYAMA

  NORIO
  KURIYAMA